REKLAMACE

Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

 • Vyskytne-li se u převzaté zakázky v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 • Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 • Není možné reklamovat zboží dodané zákazníkem

2. Povinnost kupujícího

 • Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat zakázku, není-li poškozena. Zjevné poškození zakázky musí být sepsáno v předávacím protokolu.
 • Kupující je povinen při zjištění závady neprodleně informovat společnost aLINEAplus s.r.o. e-mailem na: alineaplus@email.cz s popisem závady a přiloženou fotografií.

3. Nároky z vad zboží

Je-li kupující spotřebitel, má při uplatnění záruky právo na:

 • bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Výměnu vadného zboží, jedná-li se o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny, jedná-li se o vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci.
 • výměnu vadného zboží, jedná-li se o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží,

4. Místo a způsob uplatnění reklamace

Kupující uplatňuje nároky z vad zboží (reklamuje) u prodávajícího e-mailem na: alineaplus@email.cz nebo po telefonické dohodě na: 720 027 270 na adrese provozovny: Mrštíkova 447/8, Praha 100 00

Nároky z vad zboží (reklamaci) uplatňuje kupující na ve vlastním písemném oznámení, které bude obsahovat nezbytné údaje reklamačního listu:

 • název (jméno) kupujícího
 • místo podnikání (příp. bydliště u fyzických podnikatelů)
 • název reklamovaného zboží, jeho katalogové číslo, číslo faktury nebo dodacího listu u prodávajícího, dodané množství, cenu za jednotku, cenu celkem, číslo faktury, datum převzetí zboží
 • popis vady zboží
 • volbu nároku z vad zboží
 • datum a podpis kupujícího
 • datum a podpis obchodníka prodávajícího nebo jeho vedoucího, potvrzující převzetí reklamace kupujícího k vyřízení

5. Lhůty pro vyřízení reklamace
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

6. Závěrečná ustanovení

Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení občanského a obchodního zákoníku v platném znění.